Långsiktig hållbarhet i transportsystem

Ett stark hållbar utveckling och en energieffektivisering när det gäller transportsystem är en ständigt pågående debatt. Detta handlar ytterst om att vi på individnivå närmar oss ett högre medvetande. Vi måste försöka helt enkelt ändra vårt beteende och arbeta för vår omgivning och vårt samhälle på ett smartare sätt för at minska våra transporters negativa inverkan på miljö och hälsa.

Växthuseffekt och klimatpåverkan

Miljö är knappast bara något lokalt eller nationellt. När vi använder fossila bränslen bidrar vi till att vi höjer växthuseffekten både i Sverige och i andra delar av världen. Varje utsläpp leder till att växthuseffekten stärks vilket i längre utsträckning gör att medeltemperaturen på jorden stiger. Dessvärre är all transport i Göteborg, Stockholm, Malmö och andra storstäder ytterst beroende av fossila bränslen. Alla transporter inrikes motsvarar nästan en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. Det är svårt att sluta använda stora transportfordon, däremot går det alltid att bygga fordonen mer energieffektiva och förse nya bilar med motor för förnybara bränslen.

Mark och vatten blir sur

Ämnen som svavel- och kväveoxider samt ammoniak släpps ut när vi förbränner fossila bränsle under transporter. Den största delen som drabbar Sverige i form av försurningar genom dessa ämnen kommer från internationell sjöfart. De många shippingbåtarna använder fortfarande i hög grad oljor med hög svavelhalt som inte har den bästa kvävereningen. När både vatten och mark förskurnas skadas och dör vattenlevande växtlighet och djur. Även människor kan fara illa genom surt dricksvatten.

Fler företag har börjat arbetet

De senaste åren har fler industriföretag blivit alltmer varse problematiken och det hör till att man både intern- och extern utbildar transportpersonal inom miljöfrågor. Det finns redan industristandarder i Sverige med höga miljökrav inom transportyrket. Förhoppningsvis går vi mot bättre tider när det gäller miljöfrågan inom transport. Låt oss hoppas på att vi åtminstone inom tio år förbränner betydligt mindre fossila bränslen i vårt avlånga land.